Listwy ścienne – ozdoba naszego mieszkania.

Listwy ścienne są ele­men­tem wystroju domu, który każdy każ­demu może koja­rzyć się na zupeł­nie różne spo­soby. Daw­niej cięż­kie, łączone w misterne sztu­ka­te­rie, dostępne tylko dla naj­bo­gat­szych osób. Koja­rzące się z prze­py­chem i luk­su­sem pała­ców, dwo­rów i zam­ków- do dzi­siaj zresztą w nich podzi­wiane. Obec­nie, dzięki wytwa­rza­niu z lek­kich mate­ria­łów (np. sty­ro­pianu czy poli­ure­tanu) i sto­sun­kowo niskiej ich cenie, stały się popu­lar­nym ele­men­tem, który coraz wię­cej osób umiesz­cza w swo­ich wnę­trzach. Sze­rokie moż­li­wo­ści ich zasto­so­wa­nia powo­dują, że zna­cze­nie listew ścien­nych w branży deko­ra­tor­skiej zna­cząco wzra­sta.

Listwy ścienne są ele­men­tem wystroju domu, który każdy każ­demu może koja­rzyć się na zupeł­nie różne spo­soby. Daw­niej cięż­kie, łączone w misterne sztu­ka­te­rie, dostępne tylko dla naj­bo­gat­szych osób. Koja­rzące się z prze­py­chem i luk­su­sem pała­ców, dwo­rów i zam­ków- do dzi­siaj zresztą w nich podzi­wiane. Obec­nie, dzięki wytwa­rza­niu z lek­kich mate­ria­łów (np. sty­ro­pianu czy poli­ure­tanu) i sto­sun­kowo niskiej ich cenie, stały się popu­lar­nym ele­men­tem, który coraz wię­cej osób umiesz­cza w swo­ich wnę­trzach. Sze­rokie moż­li­wo­ści ich zasto­so­wa­nia powo­dują, że zna­cze­nie listew ścien­nych w branży deko­ra­tor­skiej zna­cząco wzra­sta.

Kla­syczna ele­gan­cja

Jed­nym z zasto­so­wań listew ścien­nych, które ni­gdy nie wycho­dzi z mody, jest deko­ra­cja ścian i sufi­tów. Już w cza­sach rene­sansu, baroku czy kla­sy­cy­zmu two­rzono z nich ozdobne orna­menty wokół żyran­doli, komin­ków czy drzwi. Obec­nie wyko­rzy­sta­nie listew w tym celu rów­nież cie­szy się ogromną popu­lar­no­ścią. Sze­roki wybór rodza­jów, kształ­tów czy fak­tur spra­wia, że moż­li­wo­ści two­rze­nia deko­ra­cji są prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czone. Dzięki temu możemy nadać sufi­tom w naszym miesz­ka­niu zupeł­nie nowy styl, nie­wiel­kim kosz­tem. Listwy ścienne można wyko­rzy­stać także zamiast tapet ścien­nych. Odpo­wied­nie ich uło­że­nie pozwoli stwo­rzyć wyma­rzony wzór, bez koniecz­no­ści szu­ka­nia odpo­wied­niej tapety czy kło­po­tli­wego jej mon­tażu. Dodajmy do tego fakt, że listwy możemy poma­lo­wać na dowolny kolor- lista naszych deko­ra­tor­skich moż­li­wo­ści zna­cząco się roz­ra­sta! Wystar­czy tylko wyko­nać pro­jekt wyma­rzo­nego wzoru, zaku­pić potrzebne mate­riały i zabrać się do pracy.

Ściana… bez ściany?

Listwy ścienne swoją obec­no­ścią mogą nam pomóc w kre­owa­niu prze­strzeni w miesz­ka­niu, bez koniecz­no­ści roz­dzie­la­nia pokoju za pomocą ścian. Odpo­wied­nie dobra­nie kształtu i roz­mie­sze­nia listew pozwala nam stwo­rzyć optyczne wra­że­nie dwóch róż­nych pomiesz­czeń. Możemy w ten spo­sób oddzie­lić, cho­ciażby przej­ście aneksu kuchen­nego w salon czy jadal­nię. Sztu­ka­te­ria na ścia­nie pozwala na urzą­dze­nie obu tych miejsc w róż­nej sty­li­styce, pozy­sku­jąc nam wizu­al­nie wię­cej prze­strzeni. Listwy ścienne dosko­nale będą nada­wały się rów­nież do pokoju dzie­cię­cego. Nie mając moż­li­wo­ści zapew­nie­nia naszym pocie­chom osob­nych pokoi, możemy umie­jęt­nie stwo­rzyć deko­ra­cję ścienną, która pięk­nie wydzieli prze­strzeń oso­bi­stą każ­dego dziecka. Anga­żu­jąc je w wybór koloru czy kształtu listew, dajemy im rów­nież poczu­cie nie­za­leż­no­ści i decy­do­wa­nia o swoim miej­scu, co na pewno zachęci nasze dzieci do pomocy w aran­ża­cji pokoju.

Szcze­gólne miej­sca

W naszych miesz­ka­niach czę­sto mamy miej­sca czy meble, które chcie­li­by­śmy szcze­gól­nie wyróż­nić, nie­ko­niecz­nie wyda­jąc na to ogromne ilo­ści pie­nię­dzy. Sto­su­jąc listwy ścienne, sto­sun­kowo nie­wiel­kim kosz­tem, możemy pod­kre­ślić pięk­nie wyko­nany przedmiot, np. komi­nek czy komodę. Z ich pomocą mamy też moż­li­wość wydzie­le­nia w pomiesz­cze­niu poszcze­gól­nych jego czę­ści. Dobrym miej­scem na to jest łazienka, w któ­rej dzięki listwom możemy wyróż­nić, np. umy­walkę, nada­jąc jej zupeł­nie inny wygląd.

Nowe obli­cze obra­zów

Oprawa obra­zów koja­rzy się czę­sto z ogrom­nymi, drew­nia­nymi ramami, które trudno wpa­so­wać w sty­li­stykę naszego wnę­trza. Z pomocą przy­cho­dzą nam boha­terki naszego arty­kułu- listwy ścienne! Dzięki nim możemy zapo­mnieć o szu­ka­niu i doci­na­niu ram do naszych uko­cha­nych dzieł sztuki. Łatwość mon­tażu pozwala na kre­owa­nie obra­mo­wa­nia dowol­nego kształtu i koloru, w któ­rym potem zawi­śnie ulu­biony obraz czy zdję­cie. Dodat­kowo mamy moż­li­wość połą­cze­nia w kolaż kilku foto­gra­fii czy innych dzieł sztuki, bez koniecz­no­ści dobie­ra­nia osob­nych ram do każ­dego z nich. Uła­twia to utrzy­ma­nie spój­no­ści deko­ra­cji we wnę­trzu i dodaje mu ele­gan­cji.

A może by tak meble?

Chyba każdy z nas miał taki moment w swoim życiu, gdy przy­szła pora na wymianę mebli. Ekscy­ta­cja, która się z tym wiąże, czę­sto mie­sza się z żalem i nie­chę­cią, bo trudno jest nam wyrzu­cić meble nio­sące ze sobą dużo wspo­mnień. Cza­sami jed­nak swoim opła­ka­nym sta­nem wizu­al­nym nie popra­wiają one este­tyki pomiesz­cze­nia a wręcz prze­ciw­nie, zna­cząco je szpecą. Rozwią­za­nie takich dyle­ma­tów jest jed­nak prost­sze, niż się wydaje. Listwy ścienne odpo­wied­nio dobrane i zamon­to­wane na odświe­żo­nym meblu, mogą zmie­nić jego obli­cze o 180 stopni! Uła­twią nam rów­nież dopa­so­wa­nie wypo­sa­że­nia do każ­dego stylu, w jakim będziemy chcieli urzą­dzić miesz­ka­nie. Nasza uko­chana szafa, komoda czy biurko otrzy­mają dzięki nim drugą szansę, słu­żąc nam dalej.

Jak więc widzimy, listwy ścienne możemy zasto­so­wać w naszych miesz­ka­niach na wiele spo­so­bów. Są one dobrą i tanią alter­na­tywą, pozwa­la­jącą unik­nąć znie­na­wi­dzo­nych prac budow­la­nych. Z ich pomocą każdy może ude­ko­ro­wać wła­sne miesz­ka­nie tak, jak zawsze tego pra­gnął. Wystar­czy tylko odro­bina wyobraźni!

Poprzedni artykułNietolerancja fruktozy u niemowlaka a karmienie piersią
Następny artykułPrzeprowadź kuchenną rewolucję w swoim domu za pomocą tarki do warzyw!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj